Rozdelené štátnice sa univerzite nepáčia | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Rozdelené štátnice sa univerzite nepáčia

Do rubriky Téma čísla napsala Natália Saganová (Pondělí, 21. březen 2011)

Pre našu fakultu je charakteristický široký výber odborových kombinácií. Dvojodborovému štúdiu je prispôsobená aj organizácia štátnej skúšky. Študenti si môžu štátnice rozložiť do dvoch semestrov. S takým postupom ale nesúhlasí univerzita.

Študenti sociálnych vied majú už desať rokov možnosť rozdeliť si dvojodborové štátnice. Je to tak najmä preto, aby ich študent mohol plnohodnotne zvládnuť. Rektorát však tlačí na zmenu. „Zatiaľ má FSS parametre a pravidlá štátnic dané, nechcú a nemôžu to z dňa na deň zmeniť, ale vedie sa o tom vášnivá diskusia,“ vysvetlila prodekanka pre štúdium, Markéta Pitrová.

Na jar 2010 bol vydaný univerzitný metodický pokyn ako pristupovať ku štátniciam. Nechýba tam ani požiadavok na jednotné štátnice. Od tej doby prebieha debata o novele študijného a skúšobného rádu, ktorá ešte nebola uzavretá.

„Rektorát to chce preto, že v legislatíve je uvedené štátna záverečná skúška, ako singulár, teda jedna skúška. Termíny by preto mali byť v jednom semestri a so skúškou by sa malo nakladať ako s celkom. Na celé štátnice by správne mali byť iba tri pokusy. Keď sa to rozdelí, neúmerne sa to predlžuje,“ hovorila Pitrová.

V Prahe môžu štátnicovať už po prvom semestri

Dva obory zároveň umožňuje svojím študentom absolvovať aj Vysoká škola ekonomická v Prahe. Zatiaľ čo naša fakulta ponúka dvojodborové štúdium na bakalárskom stupni, pražskí študenti si ďalší odbor priberajú až v magisterskom štúdiu.

Tu však platia iné podmienky. Vedľajší odbor nie je rovnocenný s hlavným odborom a študent zaň získava tridsať kreditov, ktoré predstavujú priemerné kreditové ohodnotenie za päť predmetov.

Vedľajší odbor si študent môže zapísať v ktoromkoľvek semestri magisterského štúdia a je na ňom samotnom ako si predmety rozplánuje. Môže ich všetky absolvovať v jednom semestri a následne vykonať záverečnú skúšku, alebo skúšku vykonať až v semestri nasledujúcom. Taktiež je možné predmety rozložiť na viac semestrov.

Študentka medzinárodnej politiky a diplomacie ako hlavného odboru a rozvojových štúdií ako vedľajšieho odboru, Mirka Gaborová, oceňuje možnosť takéhoto štúdia. „Je to fajn, pretože si človek väčšinou vyberá vedlajšku z inej katedry. Aspoň si rozšíri vedomosti aj v ďalšej oblasti. Dobré je, že si každý môže spraviť vedľajší odbor v čase, ktorý uzná sám za vhodný, a keď sú vypísané termíny. Nie sme nijako nútení robiť si ho naraz s hlavnou štátnicou,“ zverila sa študentka.

blog comments powered by Disqus