Ak chceš miestnosť, zaplať! | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Ak chceš miestnosť, zaplať!

Do rubriky Téma čísla napsala Natália Saganová (Pondělí, 24. říjen 2011)

Čoraz častejšie sa na našej fakulte hovorí o podmienkach prenájmu miestností, či už pre potreby spolkov, alebo pre rôzne konferencie. Hoci si študenti, ale aj komerčné zoskupenia môžu nájsť presné sumy v aktuálnom Pokyne tajomníka, nie každý vie, na koho sa má obrátiť a ako prenájom na našej fakulte riešiť.

„Narástol záujem katedier a výskumných pracovísk o využívanie tejto budovy nad rámec rozvrhu. Tých, ktorí si zadávali svoje požiadavky, nezaujímalo, čo to bude stáť a kto to zaplatí,“ vysvetlil zavedenie poplatkov za prenájom tajomník našej fakulty Vojtěch Moštěk. Od minulého roku navyše nastal veľmi výrazný pokles vo financovaní fakulty z verejných zdrojov. „Ak nie je dostatok financií, nie je možné vyhovieť každej požiadavke. Boli sme prinútení spoplatniť služby,“ dodal Moštěk.

Cenu miestnosti určuje vzorec

Po vzniku Pokynu tajomníka číslo 1/2010 by sa mal každý, kto si potrebuje prenajať miestnosť, obracať so svojimi žiadosťami na správcu budovy Jana Jebasa. Ten pred žiadateľa predloží cenník, v ktorom sa ceny líšia podľa toho, aké požiadavky na využite miestnosti žiadateľ má. Ak nie je potrebné využitie techniky, akou sú napríklad mikrofóny, výsledná suma je nižšia.

Cena za prenájom konkrétnej miestnosti sa pritom vypočítava podľa určitého vzorca, založenom na jej vyťaženosti. Aby sme to zjednodušili, predstavme si, že náklady na prevádzku fakulty sú X. Toto X vydelíme súčtom štvorcových metrov všetkých priestorov našej fakulty, čím dostaneme Y. Hodnotu Y vynásobíme počtom štvorcových metrov v požadovanej miestnosti, výsledkom čoho je jej ročný náklad. Tento náklad nakoniec vydelíme počtom prednášok za rok a dostávame sa ku nákladu na jednu prednášku. Platí pritom, že čím menej je v miestnosti prednášok, tým väčší je za ňu prenájom.

Čo katedra, to iný spôsob prenájmu

Ak sa študent so svojou žiadosťou na využitie miestnosti obráti na katedru, tá by ho mala obratom ruky odkázať na správcu budovy. Nie vždy je však tomu tak. „Katedra je ochotná podporiť a garantovať akcie vzťahujúce sa k odborom, ktoré ponúka, alebo k oblastiam, na ktoré sa zameriava výskum ich členov. Tieto záležitosti sú posudzované na individuálnej báze,“ popísal situáciu na katedre medzinárodných vzťahov a európskych štúdií jej vedúci Petr Suchý. „Socializmus našťastie skončil už pred dvadsiatimi dvoma rokmi. Som toho názoru, že aktivity, ktoré priamo nesúvisia so štúdiom, majú byť buď spoplatnené, alebo môžu byť vyvedené mimo fakultu,“ dodal Suchý.

Iným spôsobom využívajú miestnosť, ktorú majú k dispozícii, pracovníci Centra poradenstva, personalistiky a diagnostiky na katedre psychológie. V súčasnosti sa venujú projektu IKAPSY, ktorý sa zaoberá inováciou výučby na katedre. Miestnosť majú k dispozícii nielen na stretávanie sa so študentmi, ale navyše ju môžu aj ďalej prenajímať. „Peniaze, ktoré sú určené pre mentorov venujúcich sa našim študentom, sú skrátené a je ich málo. Vymysleli sme preto jednoduché riešenie. Miestnosť budeme prenajímať terapeutom z vonku a získané peniaze potom katedra využije na zaplatenie mentorov. S tajomníkom sme sa dohodli, že taxa bude stodvadsať korún na hodinu,“ uviedla vedúca centra Kateřina Novotná.

blog comments powered by Disqus