Po semestrech a bez indexů | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Po semestrech a bez indexů

Do rubriky Ostatní napsala Hana Trčková (Neděle, 14. březen 2010)

Od září platí nový Studijní a zkušební řád univerzity. Nejdůležitějším cílem Studijního a zkušebního řádu MU pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů je vytvoření prostupného prostředí pro studenty MU. „Univerzita by v tomto případě měla přestat působit jako vnější obálka kolem volné konfederace fakult, ale měla by se více blížit poskytování sdílené univerzitní zkušenosti svým studentům,“ říká Jiří Zlatuška.

Spíše než výsledek plnění obecných cílů však studenti pocítí nejprve dopad některých ustanovení řádu. Jako hlavní sporné body při jednáních nakonec vykrystalizovaly: délka zkouškového období v semestru, způsob evidence studia (zrušení indexů), mechanismus semestrální kontroly studia, počty opravných termínů a úprava procedury rozhodování o právech a povinnostech studentů.

Celá MU přechází od příštího roku na mechanismus semestrální kontroly studia. Zápis bude tedy probíhat dvakrát ročně. Toto opatření by však nemělo vést k nárůstu administrartivní zátěže studenta, protože zápis proběhne automaticky, pokud student vyhoví jeho podmínkám. Pro hodnocení předmětu se striktně zavádí šestibodová stupnice ECTS, u státních zkoušek platí stupnice čtyřbodová.

Zkouškové trvá podle přijaté verze řádu nejméně šest týdnů. Toto ustanovení se příliš nelíbilo rektorovi, který prosazoval maximální délku čtyři týdny. „Je žádoucí vytvářet prostor pro další aktivity kromě bezprostřední výuky, a pokud jsou parametry zkouškového období známy předem, musí být jeden měsíc dostatečný,“ konstatoval Zlatuška. Semestr bude trvat 12 – 15 týdnů.

Minulostí se od příštího akademického roku stávají indexy. Veškerá kontrola studia a přihlašování ke zkouškám bude probíhat prostřednictvím IS MU. Legislativní komise i Právnická fakulta navrhovaly v zájmu právní jistoty studentů zachování indexů. „Index nesplňuje požadavek důvěrnosti studijních hodnocení a jeho zneužití prostým prolistováním a poté oznámkováním podle jiných výsledků je v praxi uváděno jako málo dokazatelný prohřešek vyučujících proti studentům. Praktická ověřitelnost starších záznamů v indexu je velmi sporná, zvláště u hostujících učitelů,“ namítal Zlatuška. Naopak podpořil možnost vyžádání individuálního potvrzení o výsledku zkoušky přímo studentem. Průběh studia bude tedy nakonec zaznamenáván pouze v IS MU, univerzita bude studentovi i bývalému studentovi povinna vydat výpis ze studijní evidence a student bude mít možnost žádat na zkoušejícím doklad o vykonané zkoušce, který bude rozhodující při rozporu s evidencí v IS.

Zatímco z hlediska studentů dopadlo jednání o novém studijním řádu vcelku úspěšně, rektor netají jisté výhrady. „Spatřuji významnou újmu ve změkčení standardu toho, co musí student při svém studiu na MU reálně odvádět, ať již studijní zátěží nebo kvalitou přípravy ke zkouškám. Myslím, že to nepřispívá k tomu, aby se výrazněji posílila hodnota diplomu na MU. Nejsou to ale nedostatky, které by znamenaly zhoršení vůči stávajícímu stavu, takže nad tím příliš výrazně nepláču,“ řekl profesor Zlatuška. (redakčně kráceno)

Martin Filip, Halas číslo tři, duben 2002

blog comments powered by Disqus