Nereagovať na chýbajúci konsenzus je morálnym hazardom | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Nereagovať na chýbajúci konsenzus je morálnym hazardom

Do rubriky Tribuna napsal Ondrej Lunter, Matěj Feldek, Matej Hruška, Karel Musílek (Pondělí, 21. listopad 2011)

V predposledný augustový deň schválil fakultný senát o šesť dní staršie opatrenie, ktorým dekan znížil poplatky z pôvodných 24 000 korún za semester na necelých štyri a pol tisíca, čo je zákonné minimum. Tento moment zároveň symbolicky ukončil činnosť petičného výboru bojujúceho proti skokovému navýšeniu poplatkov za štúdium. Vzniká tak priestor túto udalosť z pohľadu organizátora rekapitulovať a zhodnotiť.

Spor začal rozhodnutím vedenia fakulty z 31. januára, ktorým plánoval navýšiť poplatky za predĺžené štúdium z 14 400 na 24 tisíc korún s platnosťou od 1. septembra. Rozhodnutie následne nebolo schválené Akademickým senátom. Téma bola znova otvorená na začiatku apríla, kedy vznikol petičný výbor, na ktorého podnet prebehlo s vedením niekoľko kôl rokovaní. (Diskusiu vyvolanú petíciou je možno nájsť na http://poplatkyfss.weebly.com/ – pozn. red.)

Pred voľbou dekana vznikla dohoda štyroch členov študentskej sekcie akademického senátu a petičného výboru, podľa ktorej obe strany vynaložia maximálne úsilie v jednaní s vedením fakulty, na ktorom budú predložené všetky argumenty odôvodňujúce odloženie zvýšenia poplatkov. V prípade neúspechu rokovaní a využití všetkých diplomatických ciest mala byť podľa dohody úspešná voľba dekana podmienená sľubom kandidáta, že odloží zvýšenie poplatkov. Bezprostredne pred voľbami však časť senátorov z uvedenej dohody odstúpila a dekan bol zvolený bezpodmienečne.

Po vyčerpaní diplomatických a politických prostriedkov bol petičný výbor nútený hľadať iný spôsob dosiahnutia svojich požiadaviek. Vzhľadom na formálne pochybenie bývalého vedenia pri zverejňovaní nariadení dekana o poplatkoch na tento akademický rok, ním zostala právna cesta.

Petičný výbor nechal vypracovať právnu analýzu, ktorú po dohode podpredseda senátu Jan Martinek zaslal vedeniu fakulty. List upozornil na právne pochybenie, v dôsledku ktorého je nariadenie o poplatkoch neplatné a vyjadril ochotu toto nariadenie napadnúť súdnou cestou.

Uvedenému tlaku vedenie ustúpilo. Poplatky však ešte dosluhujúci dekan Rabušic neznížil na študentami nenamietanú minuloročnú hranicu, ale na zákonné minimum. Tím vznikne oproti minulému obdobiu v štipendijnom fonde výpadok zhruba 4 milióny korún.

Riešenie sa tak javí ako prehra oboch strán. Bývalé vedenie nepresadilo svoju politiku liečby šokom a študenti síce dosiahli ústupok na jeden rok, ale prišli o značnú časť príjmu štipendijného fondu. V reportáži pre ČT profesor Rabušic uviedol, že na zníženie poplatkov doplatia úspešní študenti zníženým štipendijným programom. Avšak vzhľadom na minuloročné zostatkové rozpočty štipendijného fondu v rade miliónov korún, nie je situácia tak jednoznačná, ako je interpretovaná.

  1. Zníženie poplatkov na minimálnu zákonnú hodnotu znamená mimo zníženia rozpočtových príjmov štipendijného fondu v budúcom rozpočtovom období tiež akceptovanie žiadosti petičného výboru, a to v plnom rozsahu (aj keď po zápise pre niektorých žiaľ príliš neskoro). Pri navýšení poplatkov z 14 400 na 24 tisíc by predlžujúci študent zaplatil v priebehu dvoch rokov o 19 200 korún viac. Znížením poplatkov na zákonné minimum takýto študent ušetrí v budúcom roku 19 500 korún oproti situácii kedy mal platiť 24 tisíc korún. Ušetrené prostriedky v tomto roku tak môže použiť na úhradu nákladov v budúcich obdobiach, v ktorých je odôvodnené očakávať navýšenie poplatkov na maximálnu hranicu. Zasiahnutá skupina študentov tak môže bez zvýšených nákladov prispôsobiť svoju stratégiu novému stavu.
  2. V budúcom rozpočte vznikne v štipendijnom fonde výpadok príjmov, avšak jedná sa o výpadok dočasný. Vzhľadom na uplatnené požiadavky študentov je otvorená cesta, aby poplatky v období 2012/2013 boli vyjednané na vyššiu adekvátnu hodnotu. V období dvoch rokov by tak nemalo dôjsť ku žiadnemu výpadku v štipendijnom fon­de.

Otázka je, akým spôsobom riešiť momentálny výpadok príjmov. Vzhľadom na prebytkové hospodárenie štipendijného fondu v minulom období nemusí byť odpoveď pesimistická a nemusia naň doplatiť úspešní študenti, ako to uviedol bývalý dekan Rabušic. Je na študentoch, aby získali všetky potrebné podklady k reálnej situácii štipendijného fondu, a aby žiadali o návrh rozpočtu plne v intenciách skutočných možností fondu.

K vyhroteniu sporu o poplatky vôbec nemuselo dôjsť, ak by bývalé vedenie hľadalo konsenzuálne riešenie situácie okolo poplatkov. Výpadok príjmov štipendijného fondu nie je prehrou študentov, ale posúva dianie do ďalšej fázy. Naopak, nereagovať na neochotu hľadať konsenzus by bolo prehrou a morálnym hazardom vysielajúcim signál, že hľadať konsenzus nie je potrebné. Nový dekan Břetislav Dančák bol zvolený s programom, ktorého ústredným bodom bol konsenzus ako vízia k napredujúcej fakulte. Držme mu v tom palce, využime túto šancu a buďme mu racionálnym partnerom v jednaniach.

blog comments powered by Disqus